Kongre Organizasyon Sekreterliği

K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri

Koşuyolu Mahallesi Ali Nazime Sokak
No:45Koşuyolu 34718 Kadıköy/İstanbul

Tel :+90 (216) 428 95 51
 Fax :+90 (216) 428 95 91
 E-mail : [email protected]
 Web: www.k2-events.com
Bildiriler
SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLERİ
   

32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde bildiriler, sözel veya poster (basılı veya elektronik poster) şeklinde sunulacaktır. Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Yurtdışından gönderilecek bildiriler İngilizce olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel, basılı poster veya elektronik poster) ve çalışmanın KBB-BBC uzmanlığının hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir.  Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Olgu sunumları sözel sunum olarak kabul EDİLMEYECEKTİR.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir. :

 • Çalışma daha önce herhangi başka bir yerde YAYINLANMAMIŞ ve/veya SUNULMAMIŞ olmalıdır.
 • Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Genel uygulama olarak; kıdemli asistanların veya yeni uzman olmuş (5 yıldan az süredir) meslektaşlarımızın, 1. yazar olarak yer aldıkları çalışmaların sunumunu yapması beklenmektedir. Ancak sözel sunum veya poster tartışması oturumlarında sunumu yapan araştırmacının yanı sıra o çalışma ile ilgili kıdemli bir uzmanın ve/veya öğretim üyesinin ve/veya eğiticinin de bulunması tercih edilmektedir.
 • Bildiri ödülü için değerlendirilmek istenen çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir ;
  • Amaç
  • Gereç ve Yöntem
  • Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
  • Sonuç(lar)
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (olgu sunumları hariç) çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.
 • Özetlere tablo veya grafik EKLENMEMELİDİR.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir. :
  • Genel
  • Otoloji-Nörotoloji
  • Rinoloji-Allerji
  • Baş ve Boyun Cerrahisi
  • Larengoloji-Foniatri
  • Pediatrik Otolarengoloji
  • Fasiyal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
  • Uyku Bozuklukları
  • Kalite İyileştirilmesi-Hasta Güvenliği
  • Sosyoekonomik Konular
  • Hemşirelik
 • Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan (poster veya sözel olarak) ve 'Poster Tartışması' oturumuna katıl(a)mayan çalışmaların ilk yazarı ve sunumu yapacak yazarının, geçerli gerekçelerini belgelememeleri halinde, bir sonraki ulusal kongrede sunum yapmalarına İZİN VERİLMEYECEKTİR.
 • Olgu sunumları ancak literatüre katkı sağlayacakları düşünülürse kabul edilebilecek ve ANCAK POSTER OLARAK (basılı veya elektronik) sunulması mümkün olabilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL 2010'DUR.

Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında  (www.ulusalkbb.org) bulunan On-line Bildiri Başvuru Formu doldurularak gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. On-line başvuru formunun doldurulması süresince, araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Güvenlik sebebiyle, doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak, saklanmalıdır.

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlar için belirlenen süre, 8 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.

Basılı posterler 70x90 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Basılı poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır.

Bildiriler elektronik poster olarak da hazırlanabilecek olup, bildiri değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını takiben sunuma kabul edilen elektronik posterlerin son görsel şekli ile gönderilmesi istenecektir.

Kongre süresince her gün, daha sonra ilan edilecek zaman aralığında, poster alanında 'Poster Tartışması' oturumu gerçekleştirilecek olup, bu oturumlar süresince her posterin başında çalışmanın en az bir yazarının (tercihen birinci yazarın) bulunması istenecektir.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 30 Eylül 2010 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR. Kayıt ücretini zamanında yatıran her yazar, en fazla bir sözel, bir basılı poster ve bir e-poster) sunumunda birinci isim olarak yer alma hakkına sahip olacaktır.

BİLDİRİ CD'Sİ

Bilimsel program içerisinde (sözel, basılı poster veya elektronik poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özetleri CD'sinde yer alacaktır.

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ EN İYİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde sunulacak olan basılı poster, elektronik poster ve sözel sunumlardan 'En İyi Araştırma Ödülü' için başvuru yapan bilimsel araştırma nitelikli en iyi 12 çalışma ödüllendirilecektir.

Ödül için başvuran tüm çalışmaların ARAŞTIRMA NİTELİKLİ olması ve ETİK KURUL ONAYI'nın alınmış olması ZORUNLUDUR. Olgu sunumları ödül adayı olarak KABUL EDİLMEYECEKTİR. Tüm çalışmalar ödül değerlendirmesine alınmayacak olup, yalnızca yazarlarının ödül başvurusu yaptığı çalışmalar ödül için değerlendirilecektir. Bu nedenle yazarlar bildiri başvurusunda bulunurken çalışmalarının ödül için değerlendirilip değerlendirilmemesi konusundaki tercihlerini BELİRTMELİDİR.

Gönderilen araştırma çalışmasının ödül için değerlendirilmesi yönünde tercih belirtildiği takdirde çalışmanın onay aldığı etik kurulun ismi, tarihi, sayısının belirtilmesi ve çalışmanın tam metninin de eş zamanlı olarak kongre web sayfası (www.ulusalkbb.org) üzerinden 'on-line' gönderilmesi istenecektir. Bu koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen çalışmalar ödül adayı olarak KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Türk KBB-BBC Derneği tarafından sağlanacak olan kayıt-konaklama desteğinde ödüş için başvuran ve sözel sunum yapacak asistanlara öncelik tanınacaktır. 

EN İYİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL 2010'DUR.
Tam metinler, çift aralıklı olarak 11 punto büyüklüğündeki 'Arial' yazı karakteri ile grafik, şekil, tablo ve resimler dahil olmak üzere toplamda 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Başlık bölümü dışında ödül adayı bildirinin herhangi bir bölümünde kurumu veya araştırmacıları tanıtacak bir ifade yer almamalıdır.

Tam metnin içinde bulunması gereken bölümler sırası ile şunlardır:

 • Başlık
 • Özet
 • Giriş
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma (gerektiğinde Sonuç ve/veya Teşekkür bölümü)
 • Kaynaklar

Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretlerinin kullanımı Türk Otolarengoloji Arşivi Dergisi'nin "http://www.turkarchotolaryngol.org" internet adresinde 'Yazarlara Bilgi' başlığında belirtilen yazım kurallarına uygun biçimde yapılmalıdır.

Ödül adaylığı kabul edilen tüm çalışmaların tam metinleri, araştırmacıların kurum ve isim bilgileri görüşmeyecek şekilde, Bildiri Komitesi'nin her üyesi tarafından belirlenen objektif ölçütler doğrultusunda kongre öncesinde değerlendirilecektir. Ödül adayı çalışmaların tam metinlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak puanlama kriterlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. . Bildiri Komitesi ödül adayı çalışmanın sunum şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Tam metin puan ortalamaları ve sunum/görsellik değerlendirmelerine göre otoloji-nörootoloji, rinoloji, baş-boyun ve genel KBB dallarında en iyi puanı alan toplam 12 bildiriye aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.


ÖDÜL TUTARLARI

En iyi Otoloji-Nörotoloji çalışması

1.lik ödülü              

3.000 TL

 

2. lik ödülü

2.000 TL

 

3.lük ödülü

1.000 TL

En iyi Rinoloji çalışması

1.lik ödülü              

3.000 TL

 

2. lik ödülü

2.000 TL

 

3.lük ödülü

1.000 TL

En iyi Baş-Boyun çalışması

1.lik ödülü              

3.000 TL

 

2. lik ödülü

2.000 TL

 

3.lük ödülü

1.000 TL

En iyi Genel KBB çalışması

1.lik ödülü              

3.000 TL

 

2. lik ödülü

2.000 TL

 

3.lük ödülü

1.000 TL

En iyi araştırma ödülünü alan bildirilerin tam metinleri, yazarlarının onayı halinde, ileri bir tarihte "Türk Otolarengoloji Arşivi" tarafından çıkarılacak ve çalışmaların başka dergilerde yayınlanmasını engellememek için hakem denetimli bir sayı olarak YAYIMLANMAYACAK olan "32. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi En İyi Araştırma Ödülleri, 2010" özel sayısında basılacaktır.

KABUL YAZISI

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum veya ödül başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına en geç 11 Ekim 2010 tarihinden itibaren, bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel, basılı veya e-poster) belirten "kabul yazısı" gönderilecektir. Bildiri değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını takiben sunuma kabul edilen elektronik posterlerin son görsel şekli ile gönderilmesi istenecektir.