Ana Sayfa : DERNEĞİMİZ : Tarihçemiz

Tarihçemiz

1878 yılında Civani Ananyan Bey'in KBB dersleri öğretmenliğine getirilmesi ve 1890 yılında Şefik Paşa'nın ilk KBB Kliniği'nin başına gelmesi ile başlayan Türk KBB bilim tarihi 1900’lü yılların başlarında Avrupa ülkeleri ile temaslar ve yeni KBB kliniklerinin açılması ile gelişmeye başlamıştır.
 
Osmanlı Devleti’nin yıkılış süreci, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve yeni Türkiye'nin kurulmasına denk gelen bu çok zorlu dönemde dahi kulak ameliyatları yanında burun, sinüs ve larenks ameliyatları yapılmaya, Türkçe KBB kitapları yazılmaya, çeşitli uluslararası toplantılarda tebliğler ve uluslararası yayınlar yapılmaya başlanmıştır. 1928 yılında Danimarka'da yapılan 1. Dünya KBB Kongresi'ne katılan Dr. Sani Yaver ve Dr. Haydar İbrahim Aydar ülkemize döndüklerinde Türk KBB bilim dalını temsil etmek için bir dernek kurulması fikrini ortaya attılar. 2 yıllık bir sürecin ardından 8 Mayıs 1930 yılında şimdi hiçbiri hayatta olmayan Ziya Nuri, İhya Salih İşanç, Sani Yaver, Ahmet Ata Olgaç ve Haydar İbrahim Aydar tarafından ‘Türk Oto-Rino-Larengoloji Cemiyeti’ kuruldu. İlk başkanlığını Ziya Nuri Paşa'nın yaptığı ve başlıca amacı ‘Otorinolarengoloji alanında ülkemizde kalkınma ve gelişmeyi sağlamak’ olan Cemiyetin kuruluşu ile birlikte bilimsel toplantıların düzenlenmesi, düzenli bilimsel buluşmalar ve uluslararası toplantılara katılımlar artmış, diğer ülkelerin KBB Dernekleri ile ilişkiler kurulmaya başlamıştır. Ne yazık ki KBB Bilim Dalında ki bu yükselme İkinci Dünya Savaşı ile kesintiye uğramış, ülkemizin kötü ekonomik durumu yanında Avrupa ülkeleri arasındaki savaş uluslararası ilişkileri asgariye indirmiştir.

Ülke içinde ve dışında yoğun çalışmalar sonrası 5 Ekim 1951'de ilk Ulusal KBB Kongresi İstanbul'da toplanmıştır. Toplantının açılış konuşmasında Prof. Sani Yaver şu sözleri söylemiştir; “Yakın bir istikbalde, ihtisas tarihimizin üçüncü tekamül hamlesini teşkil edecek olan milletlerarası Kulak, Burun, Boğaz Kongresi'ni memleketimizin irfan hayatına hediye edecek olan meçhul meslektaşlarıma şimdiden şükran ve minnet borcumuzu öderken, 21 seneden beri cemiyetimiz azasından olup ebediyete intikal etmiş olan hocam Ziya Nuri, Mahmut Nedim, Mükerrem Emin, İhsan Duydal, Said, Naci Doğancı, Kukulis'in aziz hatıralarını saygıyla anıyorum.”

Bundan tam 2 yıl sonra 5 Ekim 1953 tarihinde toplanan İkinci Ulusal KBB Kongresinde Başkan Ord. Prof. Dr. Ekrem Behcet Tezel' in şu sözleri ve Kongre''nin katılımcı sayısı ve niteliği hızlı gelişmeyi göstermektedir; “Birinci kongremizde de arz ettiğim gibi, cemiyetimizin kuruluşundan beri mesleki toplantılarımız sadece İstanbul'daki arkadaşlara münhasır kalmıştı. Biz bu toplantıyı evvel emirde memleket içinde şümullendirmek, sonra da milletlerarası bir şekle ulaştırmak gibi iki hedefi göz önüne alarak mesaimize ona göre istikamet vermeye başlamış ve bildiğiniz veçhile 1951 yılında ilk kongremizi gerçekleştirmiştik...” Topluluğumuzun bugünkü manzarası hem bu güzel arzunun, hem de cemiyetimizin esas gayelerinden birinin, ümidimizden daha da çabuk tahakkuk ettiğinin açık bir delilini vermektedir. Nitekim İkinci Ulusal Toplantıya Türkiye'nin her tarafından 51 KBB uzmanı yanında 14'te yabancı meslektaşımız katılmıştır.

Bu toplantıdan tam 40 yıl sonra, 1993 yılında, o zaman adları bilinmeyen ‘meçhul meslektaşlar’ tarafından ‘Milletlerarası Kulak, Burun, Boğaz Kongresi’ ülkemizde yapılmış, derneğimizin kurucularının yıllar önce önlerine koydukları hedefleri gerçekleştirmek derneğimizin son yıllardaki yöneticilerine ve tüm KBB BBC camiamıza nasip olmuştur. Uluslararası KBB BBC topluluğunda hala sözü edilen 15. Dünya Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Rahmetli Prof. Dr. Orhan Sunar önderliğinde 5500 katılımcı ile İstanbul'da toplandıktan sonra Türk KBB BBC Bilim Dalı çok sayıda uluslararası toplantıyı Türkiye'ye getirmiş, başarıdan başarıya koşmuş, Dünya KBB BBC topluluğunda saygın bir yer kazanmıştır.