Ana Sayfa : DERNEĞİMİZ : İktisadi İşletme

İktisadi İşletme

Kuruluş
Madde 1

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ bünyesinde ANKARA’da faaliyet göstermek üzere bir iktisadi işletme kurulmuştur.  

Ünvanı
Madde 2

Kuruluşun ünvanı TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ’ dir.  

Amaç ve Konu
Madde 3

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğünün 3. maddesinde “Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışmalar” başlığı altında sayılan konularla sınırlı olmak üzere gelir elde etmek amacına yönelik faaliyette bulunacaktır. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu maddi işleri ve muameleleri yürütebilir. Kazandırıcı ve borçlandırıcı işlemler hakkında karar alma yetkisi Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulundadır. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesinin Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğünde yer alan faaliyet alanları aşağıdadır:

a- Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresini ve her türlü yurt içi, yurt dışı, ulusal ve uluslararası kongre ve bilimsel toplantıları düzenlemek, gereğinde maddi ve manevi destek sağlamak; Danışma Kurullarınca seçilen Ulusal Kongre Organizasyon Kurullarına (UKOK) gerekli desteği sağlamak,  
b- Üyelerinin ve temsilcilerinin yurt dışı toplantılara katılmasını sağlamak, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların benzer üyelerini ülkemizdeki toplantılara katılmaya davet etmek,
c- Basın yayınla ilgili yasalara uygun olarak kitap, dergi, kaset, CD, broşür ve kongre tutanakları basmak ve yaymak, gereğinde imtiyaz almak,
d- Kitaplık kurmak, bilimsel içerikli filmler hazırlamak ve ilgili kanunlar uyarınca yurt dışından benzeri filmleri getirmek,
e- Bilimsel çalışmalar  için gerektiği taktirde yurtdışından malzeme ve insan kaynaklarına başvurmak,
f- Gerektiğinde Türkiye'de tüm Kulak Burun Boğaz uzmanlarını kapsamına alan ve onların sosyal, ekonomik, bilimsel dayanışma ve yardımlaşmalarını, bilim ve teknoloji alanında gelişmelerini sağlamayı amaçlayan kişi, kurum ve kuruluşlara destek sağlamak,
g- Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında yapılan bilimsel çalışmalara maddi desteklerde bulunmak,  
h- Üyeler arasında sosyal dayanışma ve iletişimi sağlamak amacı ile etkinliklerde bulunmak, sosyal faaliyet organizasyonları yapmak  

Ayrıca, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu kararı ile  
1- Taşınmaz mallar üzerinde yararlanma, oturma gibi mülkiyet dışındaki ayni haklar kabul etmek ve bunları kullanmak,
2- İktisadi işletme amacına ulaşmak üzere gerektiğinde kredi kullanmak,  edindiği malları kazandığı haklar ve yaptırdığı işler için borçlanmak, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermek, teminat olarak vermek,
3- TKBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu’nun gerekli ve yeterli gördüğü sayıda elemanı işletmenin amacına yönelik konularda ücret karşılığında çalıştırmak,
4- İktisadi işletmeyle ilgili her türlü ödemeleri kabul etmek ve harcamaları yapmak, İktisadi işletmenin malvarlığı içindeki hak, taşınır ya da taşınmaz bir malını yatırıma konu etmek, gelirlerinin bir bölümünü ya da tamamını bu yolda kullanmak  

Adres
Madde 4

İktisadi işletmenin adresi: Salkım Söğüt Sokak No:16/4 Dikmen-Çankaya Ankara’dır.

Sermaye
Madde 5
 
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi sermayesi 850.000.-TL (Sekizyüzellibin TL) ‘sıdır.  

İşletmenin İdaresi Temsil ve İlzamı
Madde 6
 
İktisadi işletmenin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna aittir. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesinin amacına dâhil olan ve işletmenin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri İşletme ve Dernek adına yapmaya ve İşletme ünvanını doğrudan kullanmaya veya belirlediği kişiler aracılığı ile bu yetkileri kullandırmaya yetkilidir. Bu faaliyetler sırasında genel yetki tamamen Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunda olup, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulunun harcama yapmak ve karar almaktan ziyade maddi işleri ve muameleleri yönetme yetkisi vardır. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, sağlık kuruluşları açılması, şirket, işletme veya vakıflar kurulması gibi konularda işlemler için Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Kurulunun Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna yetki vermesi ve ardından iktisadi işletme yönetim kurulu’nun yetkilendirilmesi gerekmektedir. Yine Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunun yetkisi altında olan faaliyetler için de yetkilendirme gerekmektedir.

İktisadi işletmenin işleri ve muameleleri, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunca belirlenecek 3 kişilik iktisadi işletme yönetim kurulu tarafından yürütülür. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği başkanı, genel sekreteri ve saymanı 3 kişilik iktisadi işletme yönetim kurulunu oluşturur. Oluşturulan iktisadi işletme yönetim kurulunun görevi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği olağan Genel Kurulunu izleyen ilk Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu toplantısında iktisadi işletme yönetim kurulunun seçimi ve seçilen bu kurulun göreve başlamasıyla sona erer. Ancak her halukarda Ulusal Kongre hesaplarının Kongreyi ihale eden ihale komisyonu ve iktisadi işletme yönetim kurulu tarafından incelenip yeni seçilen iktisadi işletme yönetim kuruluna ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna devir etmesi gerekmektedir.

İktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili iktisadi işletme yönetim kurulu Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından tescil ve ilan olunur. İşletmenin idari işlerini yürütmeye, sevk ve idare etmeye, bankalarda hesap açıp kapatmaya, her türlü banka kartı almaya ve kullanmaya, para çekmeye, çek tanzimine, hesaba virman gibi her türlü bankacılık işlemleri ile aynı mahiyetteki tüm bankacılık işlemlerinin elektronik ortamda yapmaya, iktisadi işletmenin dışa ve içe karşı yazılacak yazılarda bankalar, mahkemeler ve resmi kuruluşlar nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzama bilcümle hizmet ve işlemlerini ikmaline iktisadi işletme yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden herhangi biri birlikte yetkilidir.  

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin 2010 yılında yapacağı olağan Genel Kurul ve yeni Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Atilla YAVUZER, Başkan yardımcılıgına Asım KAYTAZ, Üyeliğe Tarık Babür KÜÇÜK seçilmişlerdir.  

Teftiş ve Murakabe
Madde 7

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Denetleme Kurulu Başkanı İktisadi İşletmenin denetleme işlemlerini yapar. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Kurulunda geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri yazılı rapor halinde sunulur iken, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi bilanço ve gelir gider çizelgeleri de yazılı rapor halinde Genel Kurula sunulur. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin 2010 yılında yapacağı olağan Genel Kurul ve yeni Denetleme Kurulu Başkanı seçimine kadar görev yapmak üzere denetçiliğe İrfan DEVRANOĞLU seçilmiştir.   

Borçlanma
Madde 8  
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu kararı ile münhasıran bu kararı gerçekleştirmek üzere borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  

Fesih ve Tasfiye
Madde 9
 
İktisadi işletmenin tasfiyesine Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Kurul kararı ile son verilir. Fesih ve tasfiye halinde iktisadi işletmenin tüm mal varlığı Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’ne geçer.    
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ

Ferhan ÖZ Semih SÜTAY K. Kemal UYGUR  
Başkan Gen. Sekreter Sayman